Fatih Sultan Mehmet’in “biseksüel” yanı!!!

Evet, “22 yaşında İstanbul’u aldı” der övgüler düzeriz, ancak “biseksüel” yanını görmezden geliriz. Fatih Sultan Mehmet’in Avni mahlasıyla yazdığı şiirlerinden oluşan divanındaki 72 şiiirden 27’si “oğlan”lara methiyedir. Onlardan birisi şöyledir:

Bağlamaz gören Firdevs’e gönlini Galata’yı gören
(Galata’yı gören, gönlünü cennetin en gizemli bahçesine bile bağlamaz.)

Servi anmaz anda ol servi dilarayı gören
(Gönül güzeli bir sevgiliyi Galata’nın kendisinde gören, anmaz bir daha selvi boylu bir başka sevgiliyi.)

Bir frengi şivelu İsa’yı gördüm anda kim
(Galata’nın kimliğinde bir Hristiyan dilli İsa gördüm ki)

Lebleri dirisidür diridi İsa’yı gören
(Dudakları kutsal bir tapınak olur, İsa’nın insanlık dünyasını gören)

Akl-ü fehmin din-ü imanın nice zapt eyleyesün
(Dinle imanını akıl ve anlayışını sıkı tutmak gerekir)

Kâfir olur hey müsemmanlar o tersayı gören
(Yoksa ey Müslümanlar, o kiliseyi gören olabilir kâfir hemen)(çünkü kilisede bir parlah papaz varki,parlahmı parlah)

Kevseri anmaz ol içdügi mey-i nabi içen
(Galata’nın içtiği katıksız şarabı içen, cennetteki Kevser şarabını bile anmaz olur)

Mescide varmaz o vardugi kilisayı gören
(Orada karşılaştığı kiliseyi gören de bir daha gitmez mescide )

Bir frengi kâfir olduğun bilurdi Avniya
(Avniya -Fatih’in mahlası- bilirdi senin bir kafir Hristiyan olduğunu)

Belde zünnarini boynunda çelipayı gören
(Belinde keşiş kuşağını, boynunda haçını gören.)

Fatih’in “oğlancı” yanıyla ilgili olarak anlatılanlardan biride şöyledir:

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettikten sonra yakışıklılığını duyduğu Bizanslı rahip Lukas Notaras’ın oğlunu görür. Oğlana vurulan Fatih, rahipten oğlunu kendine vermesini ister. Notaras buna karşı çıkar ve bunu da canıyla öder.

Fatih Sultan Mehmet’in kadınlarına gelince…

İlk gözde Zağonas paşa’nın kızı Kornelya idi. Bundan sonra İren vardı. İren’den sonra Trabzon Rum İmparatoru’nun kızı Anna gelir. Sonra Fransız asıllı Akide ile halvet eder. Sonra yine bir Hristiyan güzel olan Çiçek ile birlikte olur. Fatih’in son gözdesi ise şehzade annesi olan Rum asıllı cariye Tamara’dır.

Fatih’in gözdelerinden Anna’yı kendisini zehirleyeceği korkusuyla öldürttüğü söylenir.

Bizden padişahların insani yanlarını! da en az Atatürk’ünkiler kadar öğrenmenin tarihin doğru yorumlanması açısından çok büyük yararı olduğuna inanarak aktarması..

Yorumlayın

Your email address will not be published.